บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
แนวทางในการเลี้ยงลูกของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์ที่เหมือนกันของพ่อแม่ทุกคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก เช่นเดียวกับครอบครัวเรา ดังนั้นการเฟ้นหาโรงเรียน “แรก” ของลูกถือเป็นสิ่งที่มีผลต่อพื้นฐานการเรียนและความรู้สึกอยากจะเรียนของลูกไปตลอดชีวิต เราศึกษาทุกโรงเรียนในย่านนี้และกังวลมากกับภาพแรกที่ลูกจะได้รับ แต่สุดท้ายก็คุ้มค่าต่อการทำการบ้านอย่างหนัก “โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย” เติมส่วนผสมอย่างสมบูรณ์ตามที่เราคาดว่าลูกน่าจะได้รับคือ การผสมผสานระหว่าง
IQ (ความฉลาดด้านสติปัญญา) EQ (ความฉลาดด้านอารมณ์) และ MQ (ความฉลาดด้านศีลธรรม) ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้ที่เราประทับใจหลายรูปแบบเช่น การให้ลูกเรียนรู้แบบบูรณาการคือให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ลูกจะได้ศึกษาโดยการสัมผัสและเรียนรู้ทุกสิ่งจากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง ลูกได้ออกกำลังกายทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และเล็กโดยหลักสูตร Smart Gym และว่ายน้ำสัปดาห์ล่ะ 2 วัน ลูกได้พักผ่อนวันล่ะ 2 ชั่วโมงและมีการอาบน้ำก่อนเข้านอน มีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองทุกวันเป็นรายบุคคลผ่านทาง “สมุดสื่อ” ซึ่งทำให้เราแน่ใจในการเอาใจใส่ที่ลูกได้รับ พร้อมทั้งอาหารที่ครบ 5 หมู่ถูกปากลูก หลังจากลูกผ่านการศึกษาจาก “โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย” มาระยะหนึ่งเราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการช่วยเหลือตนเอง เราขอขอบคุณ-ขอบคุณจากใจจริงที่ดูแลลูกซึ่งเป็นคนสำคัญที่สุดของเรา

พ.อ.ดร.ศรัญยู และ ดร.จารุวรินทร์ (โอสถานุเคราะห์) วิริยเวชกุล

     Parents have different ways of bringing up their children, but they have the same goal: giving the best they can.  We truly believe that selecting the first school for our daughter, Honor, is extremely important because it will affect the education basics, skills, and the attitude towards learning for all her life.  We carefully researched all schools in this vicinity and were quite worried about her first scene at school. 
Our hard work eventually paid off when we chose Little Elephant Kindergarten School.  This school gives the right combination of IQ, EQ and MQ for Honor through impressive learning processes such as the integrated student-centered learning where students can understand, physically feel, and learn real-life experience by themselves.  Honor has chances to exercise all types of muscles by joining Smart Gym and swimming twice a week.  A good bathe and 2 hours of sleep after lunch let Honor rest well after continuous and fun activities.  We learn of our children’s progress by communication through daily notes which also tell us about good quality and quantity of food provided to her.  After a few months at Little Elephant Kindergarten School, Honor showed evident improvement on all 3 aspects mentioned above, especially the skill to take good care of herself.  Thank you sincerely for taking care best care of our daughter, the person we care most.
Colonel Dr.Saranyu-Dr.Jaruvarintra (Osathanukroh) Viriyavejaku