บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
รับสมัครนักเรียน อายุ 1.6 ขวบ - 6ขวบ
เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

หลักฐานการสมัคร
1.   สำเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ใบ
2.   สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ใบ
3.   สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน บิดามารดา อย่างละ 1 ใบ
4.   สำเนาบัตรประชาชน บิดามารดา อย่างละ 1 ใบ
5.   สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง 1 ใบ
      (ในกรณีผู้ปกครองอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดา)
6.   รูปถ่ายเด็ก 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
7.   รูปถ่ายคุณพ่อคุณแม่ทั้ง 2 ท่าน 1 นิ้ว จำนวนท่านละ 1 รูป
8.   รูปถ่ายตัวแทนที่ผู้ปกครองอนุญาตให้มารับเด็กท่านละ 2 รูป
9.   หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี)
10. สำเนาสมุดสุขภาพประจำตัว (ถ้ามี)
**ผู้ปกครองต้องนำตัวเด็กมาด้วยในวันสมัคร**

ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
เวลาเรียน วันจัุนทร์ - วันศุกร์
(8.15 - 15.00 เตรียมอนุบาล - อนุบาล 2)
(8.15 - 15.00 อนุบาล 3)

วันหยุด : หยุดประจำสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์)
และหยุดตามวันหยุดราชการ และหยุดประจำภาค

บริการพิเศษ : มีรถตู้ปรับอากาศรับส่ง ชำระเป็นรายเืดือน
คิดตามระยะทาง

เครื่องแบบนักเรียน : มีจำหน่ายที่โรงเรียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด อื่น ๆ ได้ที่
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
5/9 หมู่ 9 ถ. สหกรณ์ ต.โคกคาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์
0-3445-7330, 0-3445-7333
โทรสาร
0-3445-7332