บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสู่ครอบครัวช้างน้อย

  โรงเรียนอนุบาลช้างน้อยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ๑ ถึง ระดับอนุบาล ๓ ตั้งแต่อายุ ๑.๖-๖ ปี โดยจำกัด จำนวนเด็กต่อห้อง
ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อห้อง
     ในระดับเตรียมอนุบาล ๑ และ ๒๐ คน ในระดับเตรียมอนุบาล ๒ สำหรับชั้นอนุบาล ๑-๓ จำนวนเด็กไม่เกิน ๒๕ คนต่อห้องและเพื่อการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล
ทางโรงเรียนได้จัดอัตราส่วนดังนี้
     สำหรับระดับชั้นเตรียมอนุบาล ครู ๑ : เด็ก ๕ คน ในระดับเตรียมอนุบาล ๑  และครู ๑ : เด็ก ๗ คน ในระดับเตรียมอนุบาล ๒  สำหรับระดับชั้นอนุบาล ครู ๑ : เด็ก ๘ คนในระดับอนุบาล ๑ และครู ๑ : เด็ก ๑๒ คนในระดับอนุบาล ๒-๓
     โดยโรงเรียนก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มี คุณภาพ มุ่งพัฒนาเด็กให้ เติบโตเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมและการเล่นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ศรัทธาในวิชาชีพครู
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
Littleelephant Kindergarten
     ยรงเรียนอนุบาลช้างน้อยมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม ที่หลากหลาย ด้วยเจตจำนงของการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว ไม่ใช่แค่เพียงในห้องเรียนด้วยการบรรจงสร้างสรรค์ ห้องกิจกรรม ทั้งห้อง SMART GYM ห้องทำอาหาร ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับเด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะ ทางสังคม เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่ลานหิน ไม้ สนามทราย และสนามหญ้าที่แวดล้อมด้วยต้มไม้ อย่างสนุกและปลอดภัย