บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
หลักสูตร ปรัชญา และแนวความคิด
ปรัชญาโรงเรียน
      โรงเรียนเชื่อว่าการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
หลักการศึกษาปฐมวัย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
หมายถึง การพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เด็กทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ทุกคนควรได้รับ
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนได้สูงสุด ด้วยการมุ่งเน้น
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กมีทักษะการคิด ทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Active Learning) และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น ปลอดภัย และที่สำคัญต้องเกิดจากความร่วมมือทั้งสามฝ่าย ได้แก่ โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

    โรงเรียนอนุบาลช้างน้อยจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลายหลายและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ตัวเรา สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี แต่ละเรื่องจะเรียนผ่านกิจกรรมและโครงการ (Project Approach) เพื่อเน้นการเรียนรู้อย่างเข้าใจ มีการเชื่อมโยงทักษะความรู้และมีความหมายสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษ
ว่ายน้ำ
Smart Gym
ดนตรี KPN
ภาษาจีนกับครูจีน
ทำอาหาร
ศิลปะ
บัลเลต์
เทควอนโด
คอมพิวเตอร์
อังกะลุง
เชาว์ปัญญา
ห้องสมุด
กิจกรรมนอกกห้องเรียนต่าง ๆ เช่น เล่นกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่น เล่นสนามทราย สนามหญ้า
การทัศนศึกษา
พลศึกษา
ดนตรี เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
      โดยทางโรงเรียนได้ผสมผสานนวัตกรรมและทฤษฎี
ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ดังนี้
การพัฒนาที่ยั่งยืน
Montessori
Whole Language
Brain-Based Learning
Multiple Intelligence
เชิญชมภาพกิจกรรมบางส่วนด้านล่างหน้านี้
และภาพรวมกิจกรรม ที่นี่