รวมภาพกิจกรรมอบรม พัฒนาครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมประชุมการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมอบรมเรื่อง Sensory Integration สำหรับเด็กอนุบาล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเบรนยิม บริหารสมอง
สัมมนานอกสถานที่ ที่เกาะสีชัง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย