รวมภาพกิจกรรมแสดงโขนที่โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุนทีรยภาพ ปี 2555